تنظیم دادخواست :

تنظیم دادخواست به معنی عرض حال و دادخواهی کردن است و در اصطلاح حقوقی به آغاز اقامه دعوا از طرف خواهان علیه خوانده از طریق دادگستری گفته می شود. به عبارت دیگر دادخواست نخستین سندی است که به وسیله آن خواهان با تسلیم ادعاها، ادله و خواسته خود به دادگاه درخواست رسیدگی و صدور رای می کند که در واقع دادرسی در این مرحله آغاز میشود.

دادخواست در یک فرم مخصوص که توسط قوه قضاییه چاپ می شود تنظیم می‌گردد و در امور حقوقی استفاده می شود اما شکواییه در امور کیفری استفاده می شود.

خواهان در دادخواست مدعی است اعم از شخص حقوقی یا حقیقی که خواسته خود را در دادگاه علیه خوانده طلب می کند. خوانده مدعی علیه است اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که خواهان به ضررش در دادگاه اقامه دعوا جدید مطرح می کند.

در پرونده های حقوقی برای رسیدگی به شکایت ، تنظیم دادخواست الزامی و ضروری است چرا که نخستین اقدام جهت طرح دعوی ارائه دادخواست به دادگاه می باشد .

شرایط دادخواست و نحوه تنظیم دادخواست:

دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگ های چاپی مخصوص نوشته شود و حاوی نکات زیر می باشد.

  • نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و شغل خواهان، اقامتگاه و شغل خوانده
  • تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد.
  • تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند. به طوری که مقصود واقعی واضح و روشن باشد.
  • آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.
  • ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد‌ از اسناد، نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره.این ادله باید به ترتیب و واضح نوشته شود و اگر هم دلیلی گواهی گواه باشد خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آن را به طور صحیح معین کند.
  • امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضا اثر انگشت او درج شود.
 
 

انواع دادخواست

نوع دیگری از دادخواست تحت عنوان واخواهی وجود دارد که طی آن محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض کند.

مورد بعدی دادخواست طاری است این نوع از دادخواست در جریان دعوای اقامه شده تقدیم می گردد که باید با دادخواست در حال اقامه ارتباط کامل داشته باشد یا سر منشأ از آن باشد.
دادخواست متقابل هم نوع دیگری از انواع دادخواست است. در واقع سندی است که خوانده اصلی متقابلا علیه خواهان اصلی دعوایی مطرح می کند.

و در نهایت دادخواست جلب‌ ثالت سندی است که به وسیله آن شخص ثالث به دادرسی جلب می شود.

 

مزیت استفاده از وکیل در تنظیم انواع دادخواست: 


یکی از مهم‌ترین رمز موفقیت در انواع دعاوی کیفری و حقوقی استفاده از وکیل و مشاوره با او در تمامی زمینه ها ست چرا که تجربه نشان داده است به دلیل عدم تنظیم درست، موضوع غلط، عدم استناد به دلایل و مواد قانونی به جا، مدارک ناکافی و نامتناسب نسبت به موضوع خواسته از عواملی است که باعث می شود خواهان در بسیاری از موارد نتواند به خواسته خود برسد. لذا مشاوره با وکیل را قبل از هرگونه اقدام سرلوحه کار خود قرار دهید. برای تنظیم دادخواست حقوقی مناسب در جهت خواسته خود می توانید از طریق فرم زیر درخواست خود را ثبت نمایید تا در اسرع وقت تویط وکیل دادخواست شما آماده و به ایمیل یا واتساپ برای شما ارسال شود. پس از دریافت فایل میتوانید آن را پرینت بگیرید.